Office(R)Tool 1.7 – Công cụ tải, cài đặt và kích hoạt Office 2016 – 2019 – 2021

109 0

Office(R)Tool 1.7 – Công cụ tải, cài đặt và kích hoạt Office 2016 – 2019 – 2021

Tải về Office(R)Tool 1.7 là công cụ cài đặt và kích hoạt Office 2016Office 2019Office 2021. Office(R)Tool là tập lệnh CMD và Powershell hỗ trợ tải và cài đặt Microsoft Office các phiên bản 2016 – 2019 và 2021, đồng thời hỗ trợ kích hoạt Office.

Các tính năng

 • Scrub Office
 • Reset — Repair Office
 • Start Kms Activation
 • Show Current Activation Status
 • Convert Retail License To Volume License
 • Install Office From Online Install Package
 • Create Office Online Web-installer Package Setup File
 • Create Office Online Web-installer Language Pack Setup File
 • Download Office Offline Install Image
 • Download Office Offline Install Package
 • Install Office From Offline Install Package-image
 • Create Iso Image From Offline Install Package-image
 • Check For New Version
 • Download Latest Release
 • Enable Visual Ui[with Ltsc Logo]
 • Enable Visual Ui[with 365 Logo]
 • Disable Acquisition And Sending Of Telemetry Data
 • Change Office Update-path (switch Distribution Channel)

Tải về Office(R)Tool 1.7 

Video hướng dẫn sử dụng công cụ

https://www.youtube.com/watch?v=DpK5R_IOqgk

Những thay đổi chính

 • Giao diện thân thiện với người dùng
 • Cập nhật tệp Kích hoạt
 • Tự động tạo tệp thông tin gói
 • Hệ thống dò tìm tự động Arch. & Lang
 • Làm mới trực quan cho các kênh hiện tại & LTSC
 • Hỗ trợ đĩa ISO đa ngôn ngữ / kiến ​​trúc
 • Hỗ trợ Cài đặt Trực tuyến / Ngoại tuyến Bao gồm Tạo ISO
 • Hỗ trợ cài đặt từ thư mục ISO / Ngoại tuyến [¥ TÍNH NĂNG MỚI ¥]
 • Hỗ trợ Kích hoạt & Chuyển đổi cho các Sản phẩm Office, Bao gồm 365 & Trang chủ
 • Hỗ trợ tải xuống hình ảnh ngoại tuyến / Gói ngoại tuyến / Thiết lập trực tuyến [¥ TÍNH NĂNG MỚI ¥]
 • Đặc biệt Cảm ơn abbodi1406 về lời khuyên tập lệnh Inc. Tệp lõi VBS & Tập lệnh kích hoạt / DLL

Cách tải bản phát hành mới nhất

Phiên bản PowerShell

Tùy chọn A – Sao chép / Dán vào Bảng điều khiển PowerShell

Tùy chọn B – Lưu dưới dạng tệp [.PS1]. Và chạy lệnh này :: [powershell -noprofile -executionpolicy bypass -file “YOUR_FILE_HERE”]

<# Based on -- Using Powershell To Retrieve Latest Package Url From Github Releases #>
<# https://copdips.com/2019/12/Using-Powershell-to-retrieve-latest-package-url-from-github-releases.html #>
$url = 'https://github.com/DarkDinosaurEx/OfficeRTool/releases/latest'
$request = [System.Net.WebRequest]::Create($url)
$response = $request.GetResponse()
$realTagUrl = $response.ResponseUri.OriginalString
$version=$realTagUrl.split('/')[-1].Trim('v')
$fileName = "OfficeRTool.rar"
$realDownloadUrl = $realTagUrl.Replace('tag', 'download') + '/' + $fileName
$OutputFile = $env:USERPROFILE+'\desktop\'+$fileName
Invoke-WebRequest -Uri $realDownloadUrl -OutFile $OutputFile
[Environment]::Exit(1)
[Environment]::Exit(1)

Wget Version

Lưu dưới dạng tệp [.cmd]. Chạy nó sau.

@cls
@echo off
>nul chcp 437
setlocal enabledelayedexpansion
title Office(R)Tool download tool

>nul fltmc || ( set "_=call "%~dpfx0" %*"
  powershell -nop -c start cmd -args '/d/x/r',$env:_ -verb runas || (
  mshta vbscript:execute^("createobject(""shell.application"").shellexecute(""cmd"",""/d/x/r "" &createobject(""WScript.Shell"").Environment(""PROCESS"")(""_""),,""runas"",1)(window.close)"^))|| (
  cls & echo:& echo Script elavation failed& pause)
  exit )

Set TAG=
set URI=
set OfficeRToolLink=
set Latest="%temp%\latest"
set wget="%windir%\wget.exe"
set "FileName=OfficeRTool.RAR"
set "GitHub=https://github.com/DarkDinosaurEx/OfficeRTool/releases"
set wget_url="https://raw.githubusercontent.com/DarkDinosaurEx/OfficeRTool/main/OfficeFixes/win_x32/wget.exe"
set "output_file=%USERPROFILE%\DESKTOP\%FileName%"
set URL="%GitHub%/latest"

if not exist %wget% (
  echo:
  echo Download Latest Wget file
  >nul bitsadmin /transfer debjob /download /priority normal %wget_url% %wget%
  if not exist %wget% goto :theEnd
)

if exist %Latest% del /q %Latest%
powershell -noprofile -executionpolicy bypass -command start '%wget:~1,-1%' -Wait -WindowStyle hidden -Args '--max-redirect=0 %url% --output-file=\"%Latest:~1,-1%\"'
if exist %Latest% for /f "tokens=2 delims= " %%$ in ('"type %Latest% | find /i "tag""') do set "URI=%%$"
if defined URI echo "%URI:~59%" | >nul findstr /r [0-9].[0-9]      && set "TAG=%URI:~59%"
if defined URI echo "%URI:~59%" | >nul findstr /r [0-9][0-9].[0-9][0-9] && set "TAG=%URI:~59%"
if defined URI echo "%URI:~59%" | >nul findstr /r [0-9][0-9].[0-9]    && set "TAG=%URI:~59%"
if defined URI echo "%URI:~59%" | >nul findstr /r [0-9].[0-9][0-9]    && set "TAG=%URI:~59%"
if defined TAG set "OfficeRToolLink=%GitHub%/download/%tag%/%FileName%"
if defined OfficeRToolLink %wget% --quiet --no-check-certificate --content-disposition --output-document="%output_file%" "%OfficeRToolLink%"

:theEnd
echo:
if exist "%output_file%" (echo the download was successful.) else (echo the downloads have failed.)
echo:
pause
exit /b

 

Rate this post

Related Post

Để lại bình luận