Sketchup 3D Models Vol.6 for Architecture, Design and for education

28 0

Sketchup 3D Models Vol.6 for Architecture, Design and for education

Sketchup 3D Models Vol.6 SketchUp 3D Models for Architecture (Kiến trúc), Design (Xây dựng) và for Education (dành cho giáo dục).

3D format: Sketchup (.skp)
3D rendering : V-ray / Enscape
Source: Sketchup.cgtips

Nó bao gồm những gì :

Download Sketchup 3D Models Vol.6 

Pass giải nén : sbz

 

 

Rate this post

Related Post

Để lại bình luận