Tải về Microsoft Visual C++ 2005 – 2022 Redistributable Package 09.04.2022

119 0

Tải về Microsoft Visual C++ 2005 – 2022 Redistributable Package 09.04.2022

Tải về Microsoft Visual C ++ 2005-2008-2010-2012-2013-2019-2022 Redistributable Package 09.04.2022. Gói Microsoft Visual C ++ Redistributable cài đặt các thành phần thời gian chạy của thư viện Visual C ++ cần thiết để chạy các ứng dụng được phát triển bằng Visual C ++ trên máy tính không được cài đặt Visual C ++. Tóm lại, đây là thứ nên được cài đặt cùng với các trình điều khiển ngay sau Windows.

Microsoft Visual C++ 2005 – 2022 Redistributable Package 09.04.2022

Bộ lắp ráp bao gồm

• Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributable x86 8.0.50727.42 Sai
• Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributable x86 8.0.50727.4053 False
• Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributable x86 8.0.51011 False
• Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributable x86 8.0.56336 False
• Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributable x86 8.0.57103 False
• Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributable x86 8.0.58299 False
• Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributable x86 8.0.59193 False
• Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributable x86 8.0.61001
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable x86 9.0.21022 Sai
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable x86 9.0.21022.0 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable x86 9.0.21022.218 Sai
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable x86 9.0.30411 Sai
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable x86 9.0.30729 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable x86 9.0.30729.0 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable x86 9.0.30729.17 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable x86 9.0.30729.4048 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable x86 9.0.30729.4148.0 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable x86 9.0.30729.4148
False 2008 Redistributable x86 9.0.30729.5570 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable x86 9.0.30729.6161
• Microsoft Visual C ++ 2010 Redistributable x86 10.0.30319 False •
Microsoft Visual C ++ 2010 Redistributable x86 10.0.40219
• Microsoft Visual C ++ 2012 Redistributable x86 11.0
Microsoft Visual C ++ 2012 có thể phân phối lại x86 11.0.51106 Sai
• Microsoft Visual C ++ 2012 Redistributable x86 11.0.60610 False
• Microsoft Visual C ++ 2012 Redistributable x86 11.0.61030
• Microsoft Visual C ++ 2013 Redistributable x86 12.0.21005 False
• Microsoft Visual C ++ 2013 Redistributable x86 12.0.30501 False
• Microsoft Visual C ++ 2013 Redistributable x86 12.0.40649 Sai
• Microsoft Visual C ++ 2013 Redistributable x86 12.0.40660 False
• Microsoft Visual C ++ 2013 Redistributable x86 12.0.40664
• Microsoft Visual C ++ 2019 Redistributable x86 14.28.29213
• Microsoft Visual C ++ 2022 Redistributable x86 14.32.31302
• Microsoft Visual C ++ 2005 Có thể phân phối lại x64 8.0.50727.42 Sai
• Microsoft Visual C ++ 2005 Có thể phân phối lại x64 8.0.50727.4053 Sai
• Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributable x64 8.0.51011 False
• Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributable x64 8.0.56336 False
• Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributable x64 8.0.57102 False
• Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributable x64 8.0.58298 False
• Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributable x64 8.0.59192 Sai
• Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributable x64 8.0.61000
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable x64 9.0.21022 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable x64 9.0.21022.0 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable x64 9.0.21022.218 Sai
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable x64 9.0.30411 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable x64 9.0.30729 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable x64 9.0.30729.0 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable x64 9.0.30729.17 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable x64 9.0.30729.4048 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable x64 9.0.30729.4148.0
False 2008 Redistributable x64 9.0.30729.4148 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable x64 9.0.30729.5570 False
• Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable x64 9.0.30729.6161 •
Microsoft Visual C ++ 2010 Redistributable x64 10.0.30319 False
• Microsoft Visual C ++ 2010 Redistributable.
Microsoft Visual C ++ 2012 có thể phân phối lại x64 11.0.50727 Sai
• Microsoft Visual C ++ 2012 Redistributable x64 11.0.51106 False
• Microsoft Visual C ++ 2012 Redistributable x64 11.0.60610 False
• Microsoft Visual C ++ 2012 Redistributable x64 11.0.61030
• Microsoft Visual C ++ 2013 Redistributable x64 12.0.21005 False
• Microsoft Visual C ++ 2013 Redistributable x64 12.0.30501 Sai
• Microsoft Visual C ++ 2013 Redistributable x64 12.0.40649 False
• Microsoft Visual C ++ 2013 Redistributable x64 12.0.40660 False
• Microsoft Visual C ++ 2013 Redistributable x64 12.0.40664
• Microsoft Visual C ++ 2019 Redistributable x64 14.28.29213
• Microsoft Visual C ++ 2022 Có thể phân phối lại x64 14.32.313262

CÓ GÌ MỚI

• Đã cập nhật Microsoft Visual C ++ 2022 Redistributable lên phiên bản 14.32.313262

Tải về Microsoft Visual C++ 2005 – 2022 Redistributable Package 09.04.2022

Pass giải nén file là baominh.tech

 

Rate this post

Related Post

Để lại bình luận